Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2010/2011

ŠTUDENTSKÁ  OSOBNOSŤ  SLOVENSKA šk. r. 2010/2011

 

1. Študentská osobnosť Slovenska r. 2010/2011 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov)
Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, kde pozveme zástupcov jednotlivých fakult – dekanov z príslušného regiónu, ako aj výnimočných študentov z jednotlivých fakúlt. Tu ich budeme informovať o ciely podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. Na týchto stretnutiach vidíme priestor pre prezentáciu nášho partnera v regiónoch. Ďalší benefit vidíme v ľudskom potenciáli – nominovaných z jednotlivých fakúlt, ktorých profili (životopisy) dostane náš partner k dispozícii. Študentské osobnosti Slovenska šk. r. 2010/2011 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí  štvrtý novembrový týždeň 2011 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí. Zároveň sa kandidáti osobne predstavia odbornej porote s cieľom presvedčiť o tom, že sú skutočnou osobnosťou.

   

2. Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International.

Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.
 
 

3. Pôsobnosť súťaže: celoslovenská
 

4. Územie realizácie: Slovenská republika
 

5. Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos
 

6. Podmienky súťaže:

Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval  ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom príslušnej fakulty VŠ alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda.

 Nominovaný musí splniť nasledovné podmienky:

  1. Nominovaný v šk.r. 2010/2011 bol vo vekovom rozmedzí 18 – 35 rokov t.j.dovŕšil hranicu 18 rokov, alebo neprekročil hranicu  35 rokov.
  2.  Nominovaný bol v šk.roku 2010/2011 riadnym študentom niektorej VŠ v rámci SR príp. pôsobil v rámci doktorandského štúdia na VŠ alebo na niektorom vedeckom pracovisku.
  3. Nominovaný musí byť občanom SR.
  4. Spolu s prihláškou musí byť zaslaná krátka charakteristika nominovaného (jeho profil ) v akej oblasti je aktívny a v čom je jeho výnimočnosť. ( napr. víťazi alebo medailisti študentských vedeckých, odborných činností v rámci Európy či sveta, držitelia  rôznych patentov, vynálezov atď.) Podmienkou je, že tieto úspechy museli dosiahnuť v šk. roku 2010/2011
  5. Vyplnený nominačný formulár (prihláška) musí byť zaslaný najneskôr do 20.10.2011 (rozhoduje pečiatka podacej pošty) na adresu:

Junior Chamber International - Slovakia
      Dolnozemská cesta 1
      851 02 Bratislava, SR

na obálku treba uviesť  heslo: „Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2010/2011, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na E- mail: jgmail.comcslovakia@ 
     Podmienky súťaže budú rozposlané na jednotlivé vysoké školy  v SR.
     Informácie o podujatí budú uverejnené v dennej tlači a týždenníkoch, ako aj v rozhlase.Prihlášku bude možné nájsť na web stránke: www.studentskaosobnost.sk

            Študijné odbory budú rozdelené do týchto kategórií:

 1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
 2. Energetika, strojárstvo, hutníctvo
 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
 4. Lekárske vedy, farmácia
 5. Prírodné vedy, chémia
 6. Stavebníctvo, architektúra
 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
 8. Filozofia, politológia, právo, teológia
 9. Kultúra a umenie
 10. Ekonómia
 11. Šport

7. Ceny pre súťažiacich:

Súťažiaci v prvej desiatke t.z. víťazi v rámci jednotlivých študijných odboroch  obdržia diplom o umiestnení v TOP 10 podpísaný výkonným predsedom Junior Chamber International - Slovakia. Ďalej čakajú  najlepších hodnotné ceny, ako aj finančná odmena. Absolútny víťaz získa taktiež „Cenu prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča“ 

 

8. Výška obdržanej podpory: 

bude použitá na propagáciu podujatia na všetkých vysokých  školách v SR, realizáciu podujatia, vyhotovenie informačných letákov v počte 10 000 ks, ceny pre súťažiacich, vyhotovenie bulletinu v počte 10 000 ks, propagácia produktov partnera určených predovšetkým mladým ľuďom.

 

9. Prezentácia podujatia vo vzťahu k médiám: 

účasť  našich  partnerov   bude  prezentovaná aj vo vzťahu k médiám . Všetky hlavné mienkotvorné denníky budú informované o podujatí. Ďalej zašleme informáciu o podujatí do TASR a SITA, ako aj poskytneme širšiu informáciu spolupracujúcim týždenníkom. Zábery zo slávnostného vyhlásenia výsledkov bude vysielať Slovenská televízia a informácie prostredníctvom éteru slovenské rozhlasové stanice.
O priebehu a výsledkoch podujatia budú informované aj médiá prostredníctvom tlačovej konferencie, kde predstavíme aj partnerov podujatia. Mediálnymi partnermi podujatia budú : Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, denník  SME, Zoznam, internetový portál Profesia, televízia TA3.

 

10. Občianske združenie , inštitúcia – organizátor:

JCI – Slovensko  (Junior Chamber International – Slovakia)
Registračné číslo:VVS/1 – 900/90/-11687
IČO: 42126754
Adresa organizácie: Dolnozemská cesta č. 1, 851 02 Bratislava, SR
E-mail: jcslovakia@gmail.com 

11. Zástupcovia organizácie(predseda a podpredseda)

Výkonný predseda: Ing. Marián Meško, PhD.
Podpredseda: PhDr. Peter Dorčák PhD

Tel: 0905 403 596
Fax:02/ 45 943 642
http: www.jcsk.sk

Naši partneri

f