Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2011/2012

ŠTUDENTSKÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKA šk. r. 2011/2012

 
1.      Názov projektu:       celoslovenská súťaž mladých ľudí (študentov  VŠ v SR) – „Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2011/2012“
 
 
 1. Anotácia projektu: (cieľ a prínos predloženého projektu): Študentská osobnosť Slovenska
za r. 2011/2012 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov)
Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, kde pozveme zástupcov jednotlivých fakult – dekanov z príslušného regiónu, ako aj výnimočných študentov z jednotlivých fakúlt. Tu ich budeme informovať o ciely podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. Na týchto stretnutiach vidíme priestor pre prezentáciu nášho partnera v regiónoch. Ďalší benefit vidíme v ľudskom potenciáli – nominovaných z jednotlivých fakúlt, ktorých profili (životopisy) dostane náš partner k dispozícii. Študentské osobnosti Slovenska šk. r. 2011/2012 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí  štvrtý novembrový týždeň 2012 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí. Zároveň sa kandidáti osobne predstavia odbornej porote s cieľom presvedčiť o tom, že sú skutočnou osobnosťou.
 
 
 1. Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International
Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.
 
 1. Pôsobnosť súťaže: celoslovenská
 
 1. Územie realizácie: Slovenská republika
 
 1. Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos
 
 1. Podmienky súťaže: Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom príslušnej fakulty VŠ alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda.
 
 Nominovaný musí splniť nasledovné podmienky:
 
  1. Nominovaný v šk.r. 2011/2012 bol vo vekovom rozmedzí 18 – 35 rokov t.j.dovŕšil hranicu 18 rokov, alebo neprekročil hranicu 35 rokov.
  2.  Nominovaný bol v šk.roku 2011/2012 riadnym študentom niektorej VŠ v rámci SR príp. pôsobil v rámci doktorandského štúdia na VŠ alebo na niektorom vedeckom pracovisku.
  3. Nominovaný musí byť občanom SR.
  4. Spolu s prihláškou musí byť zaslaná krátka charakteristika nominovaného (jeho profil ) v akej oblasti je aktívny a v čom je jeho výnimočnosť. ( napr. víťazi alebo medailisti študentských vedeckých, odborných činností v rámci Európy či sveta, držitelia rôznych patentov, vynálezov atď.) Podmienkou je, že tieto úspechy museli dosiahnuť v šk. roku 2011/2012
  5. Vyplnený nominačný formulár (prihláška) musí byť zaslaný najneskôr do 20.10.2012 (rozhoduje pečiatka podacej pošty) na adresu:
 
Junior Chamber International - Slovakia
      Dolnozemská cesta 1
      851 02 Bratislava, SR
 
na obálku treba uviesť heslo: „Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2011/2012, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na E- mail: jcsk@zoznam.sk
     Podmienky súťaže budú rozposlané na jednotlivé vysoké školy v SR.
     Informácie o podujatí budú uverejnené v dennej tlači a týždenníkoch, ako aj v roz-
     hlase.Prihlášku bude možné nájsť na web stránke: www.studentskaosobnost.sk
 
            Študijné odbory budú rozdelené do týchto kategórií:
1.      Elektrotechnika, priemyselné technológie
2.      Hutníctvo, strojárstvo, energetika
3.      Informatika a matematicko-fyzikálne vedy
4.      Lekárske vedy, farmácia
5.      Prírodné vedy, chémia
6.      Stavebníctvo, architektúra
7.      Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
8.      Právo, filozofia, politológia
9.      Kultúra a umenie
10. Ekonómia
11. Šport
 
 1. Ceny pre súťažiacich:Súťažiaci v prvej desiatke t.z. víťazi v rámci jednotlivých študijných
odboroch obdržia diplom o umiestnení v TOP 10 podpísaný výkonným predsedom Junior Chamber International - Slovakia, prezidentom Slovenskej republiky a predsedom Slovenskej akadémie vied. Ďalej čakajú najlepších hodnotné ceny, ako aj finančná odmena. Absolútny víťaz získa taktiež „Cenu prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča“
 
 1. Výška obdržanej podpory: bude použitá na propagáciu podujatia na všetkých
vysokých školách v SR, realizáciu podujatia, vyhotovenie informačných letákov v počte 10 000 ks, ceny pre súťažiacich, vyhotovenie bulletinu v počte 10 000 ks, propagácia produktov partnera určených predovšetkým mladým ľuďom.
 
 1. Prezentácia podujatia vo vzťahu k médiám: účasť našich partnerov   bude prezentovaná
aj vo vzťahu k médiám . Všetky hlavné mienkotvorné denníky budú informované o podujatí. Ďalej zašleme informáciu o podujatí do TASR a SITA, ako aj poskytneme širšiu informáciu spolupracujúcim týždenníkom. Zábery zo slávnostného vyhlásenia výsledkov bude vysielať Slovenská televízia a informácie prostredníctvom éteru slovenské rozhlasové stanice.
O priebehu a výsledkoch podujatia budú informované aj médiá prostredníctvom tlačovej konferencie, kde predstavíme aj partnerov podujatia. Mediálnymi partnermi podujatia budú : Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Hospodárske noviny, Zoznam, internetový portál Profesia, televízia TA3.
  
 1. Občianske združenie , inštitúcia – organizátor:
JCI – Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia)
Registračné číslo:VVS/1 – 900/90/-11687
IČO: 42126754
Adresa organizácie: Dolnozemská cesta č. 1, 851 02 Bratislava, SR
 
 
 1. Zástupcovia organizácie(predseda a podpredseda)
Výkonný predseda: Ing. Marián Meško, PhD.
Podpredseda: Ing. Branislav Durmis
Tel: 0905 403 596
Fax:02/ 45 943 642

Naši partneri

f