Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2012/2013

 

 1. Názov projektu: celoslovenská súťaž mladých ľudí (študentov  VŠ v SR) – „Študentská osobnosť Slovenska šk. r. 2012/2013“
 1. Anotácia projektu: (cieľ a prínos predloženého projektu): Študentská osobnosť Slovenska za r. 2012/2013 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí. (Študentov prvého, druhého stupňa VŠ štúdia, alebo tretieho stupňa – doktorandov)

Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Ďalej chceme motivovať ďalších študentov k výnimočným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách, kde pozveme zástupcov jednotlivých fakult – dekanov z príslušného regiónu, ako aj výnimočných študentov z jednotlivých fakúlt. Tu ich budeme informovať o ciely podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. Na týchto stretnutiach vidíme priestor pre prezentáciu nášho partnera v regiónoch. Ďalší benefit vidíme v ľudskom potenciáli – nominovaných z jednotlivých fakúlt, ktorých profili (životopisy) dostane náš partner k dispozícii. Študentské osobnosti Slovenska šk. r. 2012/2013 sa vyhlásia na slávnostnom podujatí  štvrtý novembrový týždeň 2013 za účasti osobností verejného a spoločenského života. Jednotlivé nominácie budú posudzovať garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma aj v zahraničí. Zároveň sa kandidáti osobne predstavia odbornej porote s cieľom presvedčiť o tom, že sú skutočnou osobnosťou.

 1. Vyhlasovateľ súťaže: Junior Chamber International – Slovakia, členská organizácia Junior Chamber International

Nad projektom prevzal záštitu prezident SR. Garantom podujatia je Slovenská akadémia vied. Podujatie sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie.

 1. Pôsobnosť súťaže: celoslovenská

 1. Územie realizácie: Slovenská republika

 1. Charakter podujatia: neziskové, celospoločenský prínos

 1. Podmienky súťaže: Do súťaže môže byť nominovaný študent VŠ vo veku od 18 až 35 rokov, ktorý sa v príslušnom roku vyprofiloval  ako osobnosť Slovenskej republiky bez ohľadu na oblasť svojho študijného zamerania. Nominácie môžu poslať jednotlivé fakulty VŠ v SR alebo vedecké pracoviská kde študujú. Nominácia študenta musí byť podpísaná dekanom príslušnej fakulty VŠ alebo riaditeľom vedeckého pracoviska doktoranda.

 Nominovaný musí splniť nasledovné podmienky:

  1. Nominovaný v šk.r. 2012/2013 bol vo vekovom rozmedzí 18 – 35 rokov t.j.dovŕšil hranicu 18 rokov, alebo neprekročil hranicu  35 rokov.
  2.  Nominovaný bol v šk.roku 2012/2013 riadnym študentom niektorej VŠ v rámci SR príp. pôsobil v rámci doktorandského štúdia na VŠ alebo na niektorom vedeckom pracovisku.
  3. Nominovaný musí byť občanom SR.
  4. Spolu s prihláškou musí byť zaslaná krátka charakteristika nominovaného (jeho profil ) v akej oblasti je aktívny a v čom je jeho výnimočnosť. ( napr. víťazi alebo medailisti študentských vedeckých, odborných činností v rámci Európy či sveta, držitelia  rôznych patentov, vynálezov atď.) Podmienkou je, že tieto úspechy museli dosiahnuť v šk. roku 2012/2013
  5. Vyplnený nominačný formulár (prihláška) musí byť zaslaný najneskôr do 20.10.2013 (rozhoduje pečiatka podacej pošty) na adresu:

Junior Chamber International - Slovakia

Dolnozemská cesta 1

851 02 Bratislava, SR

na obálku treba uviesť  heslo: „Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2012/2013, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na E- mail: jcslovakia@gmail.com

Podmienky súťaže budú rozposlané na jednotlivé vysoké školy  v SR.

Informácie o podujatí budú uverejnené v dennej tlači a týždenníkoch, ako aj v roz-

hlase.Prihlášku bude možné nájsť na web stránke: www.studentskaosobnost.sk

 

Študijné odbory budú rozdelené do týchto kategórií:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie

2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika

3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy

4. Lekárske vedy, farmácia

5. Prírodné vedy, chémia

6. Stavebníctvo, architektúra

7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo

8. Právo, filozofia, politológia,sociológia

9. Kultúra a umenie

10. Ekonómia

 

 1. Ceny pre súťažiacich:Súťažiaci v prvej desiatke t.z. víťazi v rámci jednotlivých študijných odboroch  obdržia diplom o umiestnení v TOP 10 podpísaný výkonným predsedom Junior Chamber International - Slovakia, prezidentom Slovenskej republiky a predsedom  Slovenskej akadémie vied. Ďalej čakajú  najlepších hodnotné ceny, ako aj finančná odmena. Absolútny víťaz získa taktiež „Cenu prezidenta SR – J.E. Ivana Gašparoviča“
 1. Výška obdržanej podpory:  bude použitá na propagáciu podujatia na všetkých vysokých  školách v SR, realizáciu podujatia, vyhotovenie informačných letákov v počte 10 000 ks, ceny pre súťažiacich, vyhotovenie bulletinu v počte 10 000 ks, propagácia produktov partnera určených predovšetkým mladým ľuďom.
 1. Prezentácia podujatia vo vzťahu k médiám:  účasť  našich  partnerov   bude  prezentovaná aj vo vzťahu k médiám . Všetky hlavné mienkotvorné denníky budú informované o podujatí.  Zábery zo slávnostného vyhlásenia výsledkov bude vysielať Slovenská televízia a informácie prostredníctvom éteru slovenské rozhlasové stanice.

O priebehu a výsledkoch podujatia budú informované aj médiá prostredníctvom tlačovej konferencie, kde predstavíme aj partnerov podujatia. Hlavným mediálnym partnerom budú  Hospodárske noviny. Mediálnymi partnermi budú: Tlačová Agentúra SITA, internetový portál webnoviny.sk, internetový portál podnikam.sk.

 1. Občianske združenie , inštitúcia – organizátor:

JCI – Slovensko  (Junior Chamber International – Slovakia)

Registračné číslo:VVS/1 – 900/90/-11687

IČO: 42126754

Adresa organizácie: Dolnozemská cesta č. 1, 851 02 Bratislava, SR

E-mail:jcslovakia@gmail.com

Naši partneri

f