Študentská osobnosť 2015

Hlavné podujatia roku 2014


Mladý inovatívny podnikateľ r.2014


Študentská podnikateľská cena 2014


Študentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/2014


Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2014/2015

Prednáška Peter Zálešák -spoluzakladateľ a predseda predstavenstva Nay,a.s.,(Nay Elektrodom, ElectroWorld) dňa 23.4. o 9:15 hod online *tu*Nápad premenený na úspech-cyklus prednášok na VŠ v šk.r. 2013/2014


Projekty partnerov:

Program Slovnaft Growww 2015 viac info tu


Gino


Projekty partnerov 2014:

Zlatý Amos
Program Growww
Zúčastnite sa na oslavách 10. výročia členstva SR v EUNachádzate sa tu

Vyhraj 100 EUR

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE: „VYHRAJ 100 EUR“
 
I. Organizátor súťaže:
 
Organizátorom súťaže je spoločnosť CORE 4, spol. s r.o., so sídlom Panónska cesta 7, 852 59 Bratislava, IČO: 35791241, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 22019/B (ďalej len „organizátor súťaže“). Organizátor realizuje súťaž pre spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 601/B, IČO: 00151653 (ďalej len „SLSP“ alebo „Slovenská sporiteľňa, a.s.“) a so súhlasom SLSP.
II. Podmienky účasti v súťaži:
 
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je staršia ako 18 rokov, je plne spôsobilá k právnym úkonom, má vytvorený užívateľský profil na Facebooku a vyslovila súhlas s podmienkami súťaže, s výnimkou osôb uvedených v čl. X týchto podmienok; súťažiacim môže byť tiež fyzická osoba mladšia ako 18 rokov a/alebo osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony, avšak takéto osoby sa môžu súťaže zúčastniť a výhru prevziať len v zastúpení svojho zákonného alebo iného oprávneného zástupcu (ďalej len „súťažiaci“).
III. Trvanie súťaže:
 
Súťaž trvá od 14.11.2012 do 30..2012.
IV. Zverejnenie pravidiel súťaže
 
Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené na https://www.facebook.com/SlovenskaSporitelna/app_483927871629249 od 14.11.2012.
V. Pravidlá súťaže:
1. Podmienkou zapojenia sa do súťaže bude vyplnenie kontaktného formulára zobrazeného na fanpage Slovenskej sporiteľne v záložke https://www.facebook.com/SlovenskaSporitelna/app_483927871629249 na Facebook-u, v rozsahu: Meno, Priezvisko, e-mailová adresa a súťažný kód.
2. Vyplnením a odoslaním kontaktného formulára a zároveň vyslovením súhlasu s pravidlami súťaže a lajkovaním fanpage Slovenská sporiteľňa sa záujemca zapojí do súťaže. Za správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov vyplnených v kontaktnom formulári zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci.
3. Ihneď po odoslaní kontaktného formuláru sa súťažiaci dozvie, či vyhral peňažnú cenu alebo nie.
4. Každý súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť len raz. V prípade opakovaného pokusu o zapojenie sa do súťaže vyplnením už raz zadaných údajov aplikácia automaticky neumožní súťažiacemu zapojenie do súťaže.
 
VI. Určenie výhercov a výhier
1. Výhercom súťaže sa stane súťažiaci, ktorého súťažný kód bude počítačovým systémom vygenerovaný ako víťazný. Systém bude náhodne generovať 3 víťazné kódy. Každý súťažiaci, ktorého kód bude vygenerovaný ako víťazný, získa peňažnú výhru 100 EUR.
 
VII. Odovzdanie výhry a spoločné ustanovenia k výhram 1. O výhre bude každý výherca informovaný organizátorom súťaže na e-mailovú adresu zadanú do súťaže. V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre do 48
 
 
 
hodín od odoslania informácie o výhre organizátorom a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel.
2. Výhra bude výhercovi zaslaná na účet na základe preberacieho protokolu, ktorý výherca podpíše s organizátorom súťaže v sídle organizátora, ak sa organizátor súťaže nedohodne s výhercom inak. Výherca je povinný na požiadanie preukázať organizátorovi svoju totožnosť. V prípade osoby mladšej ako 18 rokov alebo osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony bude výhra odovzdaná zákonnému (príp. inému oprávnenému) zástupcovi súťažiaceho. V sporných prípadoch o nároku výhercu na výhru alebo splnení podmienok týchto pravidiel súťaže, si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o týchto nárokoch.
3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne vyplnené kontaktné údaje vo formulároch súťažiacich. V prípade, ak tieto budú súťažiacim uvedené chybne (nesprávne) a prípadné oznámenie o výsledku súťaže bude na kontaktný údaj súťažiaceho uvedený vo formulári z akéhokoľvek dôvodu nedoručiteľné, účasť súťažiaceho v súťaži zaniká a stráca nárok na výhru.
4. Žiadnu z výhier nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné.
5. Výhra presahujúca sumu 165,97 EUR vrátane DPH je predmetom dane z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. Výhra v súťaži môže podliehať dani z príjmu, príp. ďalším odvodom alebo poplatkom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
 
 
VIII. Zodpovednosť organizátora súťaže
 
Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok, výhru nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.
IX. Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších subjektov zo súťaže
 
Súťaže sa nemôžu ako súťažiaci zúčastniť zamestnanci alebo členovia výkonného alebo kontrolného orgánu organizátora súťaže, spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., ani iná osoba, ktorá sa na príprave a priebehu súťaže akýmkoľvek spôsobom priamo alebo nepriamo zúčastňuje, ani osoby blízke uvedeným osobám ( § 116 Občianskeho zákonníka ). Tieto osoby budú organizátorom súťaže zo súťaže vylúčené.
X. Osobné údaje: 1. Účasťou v súťaži a poskytnutím osobných údajov každý súťažiaci dáva súhlas organizátorovi a SLSP k spracovaniu jeho osobných údajov v rozsahu, ktorý súťažiaci poskytol za účelom realizácie súťaže a jeho účasti v súťaži a na reklamné účely v akejkoľvek forme. Súhlas so spracúvaním osobných údajov súťažiaci udeľuje na vopred neurčenú dobu. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora a na adresu sídla SLSP. Dňom doručenia takéhoto oznámenia organizátorovi a SLSP účasť súťažiaceho v súťaži zaniká, vrátane nároku na výhru. Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v §20 a nasl. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
 
 
2. Výhercovia udeľujú súhlas organizátorovi a SLSP so zverejnením mena, miesta pobytu, fotografie a video dokumentácie z procesu odovzdania, využitia výhry a z iných aktivít spojených s touto súťažou (pokiaľ boli vyhotovené) na www.space.sk , internetových stránkach a na fanpage na Facebooku organizátora a Slovenská sporiteľňa, a.s. s ich bezodplatným ďalším šírením v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
3. Každý so súťažiacich udeľuje SLSP súhlas so zasielaním reklamy SLSP v akejkoľvek forme na kontaktné údaje poskytnuté v tejto súťaži, pričom tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora a na adresu sídla SLSP.
 
XI. Osobitné a záverečné ustanovenia:
1. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Organizátor si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady a jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá uvedené v týchto pravidlách súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý porušil a/alebo porušuje pravidlá tejto súťaže, ako i ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorý realizuje svoju účasť v súťaži konaním v rozpore s dobrými mravmi. Za takéto konanie sa považuje najmä kupovanie hlasov, výmena hlasov za hlasovanie v inej súťaži, zapojenie sa do súťaže alebo získavanie hlasov prostredníctvom automaticky naprogramovaných skriptov alebo softvérov a pod. V prípade vylúčenia súťažiaceho zo súťaže zaniká jeho právo na všetky výhry v súťaži. Organizátor súťaže je oprávnený zverejniť meno vylúčeného súťažiaceho na www.space.sk a na fanpage Slovenská sporiteľňa, a.s. na Facebooku s uvedením dôvodov jeho vylúčenia zo súťaže.
2. Súťaž je organizovaná v spolupráci so spoločnosťou SLSP a práva a povinnosti organizátora sa primerane vzťahujú aj na ňu.
3. Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Facebook. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Facebook. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora a SLSP.

Naši partneri

f